An Huiting, Experimental Specialist

Anhuiting

Office: GEH D303a
Emaill: anhuiting@wku.edu.cn

Education Background:
Master Degree in Microbiology  (2011-2014)
Shanghai JiaoTong University

Publications:
Journal Articles

  1. Huiting An, Jin Liu, Juan Wang, Huochun Yao*, Wang Henan*. Induction and Identification of Listeria monocytogenes Lysogenic Phage. Journal of Shanghai Jiaotong University (Agricultural Science) ,Volume 32 No.5, September–October 2014, Pages39-43
  2. Bin Du, Wenhui Ji, Huiting An, Yibo Shi, Qingqing Huang, Yuqiang Cheng,Qiang Fu, Hengan Wang, Yaxian Yan*, Jianhe Sun*. Functional Analysis of C-di-AMP phosphdiesterase,GdpP in Streptococcus suis Microbiological Research, Volume 169, Issues 9–10, September–October 2014, Pages 749-758
  3. Yuqiang Cheng, Qingqing Huang, Wenhui Ji, Bin Du, Qiang Fu, Huiting An, Jing Li, Hengan Wang, Yaxian Yan*, Chan Ding*, Jianhe Sun*. Functional Characterization of Muscovy Duck Retinoic Acid-induced Gene I (MdRIG-I). Veterinary Immunology and Immunopathology ,Volume 163, Issues 3–4, 15 February 2015, Pages 183-193
  4. Claudius Marondedze, Xinyun Liu, Shihui Huang, CynthiaWong, Xuan Zhou, Xutong Pan, Huiting An, Nuo Xu ,Xuechen Tian and Aloysius Wong*. Towards a tailored indoor horticulture: A functional genomics guided phenotypic approach. Horticulture Research, DOI 10.1038/s 41438-018-0065-7, (2018) 5:68