Yunlong Zhou, Ph.D.

Biography

Yunlong Zhou is a professor of Wenzhou Institute in University of Chinese Academy of Sciences and Department of Biomedical Engineering in Wenzhou Medical University. His received his PhD degree from National Center for Nanoscience and Nanotechnology, Chinese Academy of Sciences (2010). Then he worked in Department of Chemical Engineering, University of Michigan and Department of Nanomedicine, Houston Methodist Hospital as a postdoctoral researcher (2010 ˗ 2014). His research explores the self-assembly of inorganic nanoparticles, biointerface between nanomaterials and biomolecule, bio-related flexible devices. He has published over 30 papers in peer-reviewed international journals (such as Nature Communications, Journal of American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, ACS Nano). His work has been cited more than 2000 times.

Research interests

 1. Self-assembly of nanomaterials ranging from inorganics to supramolecular
 2. Engineering the surface chemistry and viscoelastic properties of inorganic nanoparticle gel.
 3. Investigating the assembly and properties of chiral nanomaterials.
 4. Development of biomimetic nanomaterials based smart sensor and flexible devices.
 5. Exploring nanomaterials in the applications of biomedical fields including antimicrobials and tissue regeneration.

Professional Societies

The Chinese Chemical Society; The Chinese Biomaterials Society; The Chinese Bioengineering Society

Representative Publications

 1. Min Zhang #, Hengrui Zhang #, Jie Feng, Yunlong Zhou*, & Bailiang Wang*. Synergistic chemotherapy, physiotherapy and photothermal therapy against bacterial and biofilms infections through construction of chiral glutamic acid functionalized gold nanobipyramids. Chemical Engineering Journal 2020, 393, 124778
 2. Yan Wang , Ningning Bai , Junlong Yang , Zhiguang Liu , Gang Li , Minkun Cai, Lingyu Zhao , Yuan Zhang ,Jianming Zhang, Chunhua Li, Yunlong Zhou, Chuan Fei Guo*.Silver nanowires for anti-counterfeiting. Journal of Materiomics 2020, 6, 152e157.
 3. Jun Zhang, Falin Tian, Min Zhang, Tiefeng Li, Xueqian Kong*, Yunlong Zhou*, & Nicholas A. Kotov. Nonsolvent induced reconfigurable bonding configurations of ligands in nanoparticles purification. Nanoscale Horizons 2019, DOI: 10.1039/c9nh00397e.
 4. Limin Chen, Jie Feng, Dan Yang, Falin Tian, Xiaomin Ye, Qiuping Qian, Shuai Wei* & Yunlong Zhou*. Sequence isomerism-dependent self-assembly of glycopeptide mimetics with switchable antibiofilm properties. Chemical Science 2019,10, 8171-8178
 5. Limin Chen, Dan Yang, Jie Feng, Min Zhang, Qiuping Qian & Yunlong Zhou*. Switchable modulation of bacterial growth and biofilm formation based on supramolecular tripeptide amphiphiles. Journal of Materials Chemistry B 2019, DOI: 10.1039/c9tb00973f ( Emerging Investigators theme).
 6. Limin Chen, Jing Zheng, Jie Feng, Qiuping Qian and Yunlong Zhou*. Reversible modulation of plasmonic chiral signals of achiral gold nanorods using chiral supramolecular template. Chemical Communications 2019, 55, 11378-11381
 7. Qiuping Qian, Yan Wangc, Min Zhang, Limin Chena, Jie Feng, Yi Wang* & Yunlong Zhou*. Ultrasensitive paper-based polyaniline/graphene composite strain sensor for sign language expression. Composites Science and Technology. 2019,181,107660.
 8. Tao Hu, Jian Xu, Yi Ye, Yu Han, Xiao Li, Zhen Wang, Dongke Sun*, Yunlong Zhou* & Zhonghua Ni*. Visual detection of mixed organophosphorous pesticide using QD-AChE aerogel based microfluidic arrays sensor. Biosensors and Bioelectronics 2019, 136, 112-117.
 9. Ruofei Zhang, Yunlong Zhou, Xiyun Yan & Kelong Fan. Advances in chiral nanozymes: a review. Microchimica Acta 2019, 186, 782.
 10. Yunlong Zhou*, Pablo F. Damasceno, Bagganahalli S. Somashekar, Michael Engel, Falin Tian, Jian Zhu, Rui Huang, Kyle Johnson, Carl McIntyre, Kai Sun, Ming Yang, Peter F. Green, Ayyalusamy Ramamoorthy, Sharon C. Glotzer & Nicholas A. Kotov*. Unusual multiscale mechanics of biomimetic nanoparticle hydrogels. Nature Communications 2018, 9, 181.
 11. Jie Feng, Limin Chen, Yuanzhi Xia, Jie Xing, Zihou Li, Qiuping Qian, Yan Wang, Aiguo Wu, Leyong Zeng & Yunlong Zhou* . Bioconjugation of gold nanobipyramids for SERS detection and targeted photothermal therapy in breast cancer. ACS Biomaterials Science & Engineering 2017, 3, 608-681. (ACS editor’s choice)
 12. Wenliang Gu, Suqin Gong, Yunlong Zhou*, Yunsheng Xia*. Ratiometric sensing of metabolites using dual-emitting ZnS: Mn2+ quantum dots as sole luminophore via surface chemistry design. Biosensors and Bioelectronics 2017, 90,487–493.
 13. Weiwei He, Xiangna Han, Huimin Jia, Junhui Cai, Yunlong Zhou* `& Zhi Zheng. AuPt alloy nanostructures with tunable composition and enzyme like activities for colorimetric detection of bisulfide. Scientific Reports 2017, 7:40103.
 14. Yunlong Zhou & Sharon C. Glotzer* & Nicholas A. Kotov* et al. Biomimetic hierarchical assembly of helical supraparticles from chiral nanoparticles. ACS Nano 2016, 10, 3248−3256.
 15. Yunlong Zhou, Zhening Zhu, Wenxiao Huang, Wenjing Liu, Shaojue Wu, Xuefeng Liu, Yan Gao, Wei Zhang* & Zhiyong Tang*. Optical coupling between chiral biomolecules and semiconductor nanoparticles: Size-dependent circular dichroism absorption in visible region. Angewandte Chemie International Edition 2011, 50, 11456-11459.
 16. Yiye Li#, Yunlong Zhou#, Hai-Yan Wang, Sarah Perrett, Yuliang Zhao*, Zhiyong Tang*, Guangjun Nie*. chirality of glutathione surface coating affects the cytotoxicity of quantum dots. Angewandte Chemie International Edition 2011, 50, 5860–5864.
 17. Yunlong Zhou, MingYang, Kai Sun, ZhiyongTang* & Nicholas A. Kotov*. Similar topological origin of chiral centers in organic and nanoscale inorganic structures: effect of stabilizer chirality on optical isomerism and growth of CdTe nanocrystals. Journal of the American Chemical. Society 2010, 132, 6006–6013.