DIRECTOR:

JIN CHUN

GEH B313

0577-55870170

jinchun@wku.edu.cn

 

COORDINATOR:

ZHU XIANGXIANG

GEH B305

0577-55870073

zhuxiangxiang@wku.edu.cn

 

STAFF:

BAO JIAJUN 

GEH B305

0577-55870047

baojiajun@wku.edu.cn